IDENTITAT:

Denominació: AGRUPACIÓ ATLÈTICA CATALUNYA
CIF: G-58370636
Adreça postal: C/Polvorí 7, 08038 Barcelona
Telèfon: 93 423 33 92
E-mail: secretaria.aac@gmail.com / servei.comunicacio.aac@gmail.com

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment a la normativa del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres serveis i de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments, així com del manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de la gestió del Club.
Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licituds d’informació remesa a l’Agrupació Atlètica Catalunya l’interessat dóna el seu consentiment exprés pel tractament de les dades personals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials.
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada. En cap cas l’Agrupació Atlètica Catalunya utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercer sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments que estableix l’esmentat Reglament.
Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de cinc anys o mentre es mantingui la relació comercial o no se sol·liciti la seva supressió durant el termini pel quin poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS:

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.
Si fos menor d’aquesta edat haurà d’abstenir-se de facilitar-nos informació de caràcter personal.
L’Agrupació Atlètica Catalunya recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Identitat del responsable (contacta) Agrupació Atlètica Catalunya, C/Polvorínº7, 08038 Barcelona.